top of page

Kosgeb Destekleri

A- Girişimcilik Destekleri

Program Adı: Geleneksel Girişimci Destek Programı

Programın Amacı: Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin uzun süreli veya kalıcı olmasını sağlamaktır.

Bütçe: Üst limiti 65.000 TL

Destek Süresi: 1 yıl

Kimler Başvurabilir: KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım belgesine sahip ve Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış herkes başvuru yapabilir.

Program Adı: İleri Girişimci Destek Programı

Programın Amacı: Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirli sektörler için girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma şansının arttırılmasını sağlamaktır.

Bütçe: Üst limiti 365.000 TL

Destek Süresi: Her performans dönemi bir yılı kapsar.

Kimler Başvurabilir: Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Program Adı: İş Planı Ödülü Destek Programı

Programın Amacı: Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile iş birliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Bütçe: Toplamda 100.000TL’ye kadar

Destek Süresi: En az 12 ay, en fazla 36 ay

Kimler Başvurabilir: Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Program Adı: Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Bütçe: 50.000 TL geri ödemesiz, 100.000 TL geri ödemeli olmak üzere 150.000 TL

*31.12.2018 saat 23:59 itibari ile Yeni Girişimci Desteğine yeni başvuru alınmamaktadır.

   B- Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destekleri

Program Adı: Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı: Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,  Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin
sağlanmasıdır.

Bütçe: Ar-Ge İnovasyon Projeleri ve ürün geliştirmeye yönelik Ür-Ge Projeleri ile 750.000 TL'ye Proje Teklif Çağrıları ile 6.000.000 TL'ye varan destek

Destek Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Kimler Başvurabilir: Araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan ve ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler, ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan kişiler başvuru yapabilir.

Program Adı: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı: Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Bütçe: Üst limit 750.000 TL

Destek Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Kimler Başvurabilir: Programdan araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ya da girişimciler faydalanabilir.

Program Adı: Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Programın Amacı: 31.10.2019 tarihinden itibaren başvuruya kapatılmıştır.

Program Adı: KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı: Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Bütçe: Düşük üst limiti 1.000.000 TL, orta düşük üst limiti 5.000.000 TL

Destek Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Kimler Başvurabilir: KOSGEB, kamu kurum / kuruluşları, vakıflar ve uluslararası fonlar üzerinden desteklenen proje sahibi işletmeler, Yurt dışında bulunan teknoloji bölgesi, araştırma merkezi / enstitüsü, bilim parkı ve kuluçka merkezindeki proje sahibi işletmeler, Kamuya ait araştırma merkezi / enstitülerde yapılan Ar-Ge çalışmaları, Patent ile güvence altında olan ürüne sahip işletmeler, Doktora çalışması çıktısı ürünü olan işletmeler, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip ürünü olan işletmeler

Program Adı: Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Bütçe: Üst limit 6.000.000 TL

Destek Süresi: En fazla 36 ay

Kimler Başvurabilir: Öncelikli ürün üretimi alanında faaliyet gösteren sermaye şirketleri

   C- İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri

Program Adı: Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bütçe: Geri ödemesiz üst limiti 1.500.000 TL, geri ödemeli üst limiti 3.500.000 TL

Destek Süresi: En az 12 ay, en fazla 36 ay

Kimler Başvurabilir: Esnaf ve KOBİler

Program Adı: İş Birliği Destek Programı

Programın Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Bütçe: Geri ödemesiz üst limiti 1.500.000 TL, geri ödemeli üst limiti 3.500.000 TL

Destek Süresi: En az 12 ay, en fazla 36 ay

Kimler Başvurabilir: KOBİler, KOBİler Büyük ölçekli işletmeler

Program Adı: KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Bütçe: Geri ödemesiz üst limiti 300.000 TL, geri ödemeli üst limiti 700.000 TL

Destek Süresi: 

En az 8 ay, en fazla 16 ay

Kimler Başvurabilir: Proje Teklif Çağrılarında belirtilen koşulları karşılayan KOBİler

Program Adı: Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bütçe: Kuruluş ve Donanım için üst limit 100.000 ABD doları( %80 geri ödemesiz destek), Operasyonel giderler için üst limit 3.750.000 ABD doları, Uluslararası Hızlandırıcı Programı için üst limit 60.000 ABD Doları

Destek Süresi: Program türüne göre değişkenlik gösterir.

Kimler Başvurabilir: Üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapabilirler.

Program Adı: Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Programın Amacı: KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Bütçe: Destek Üst Limiti 300.000 TL(%70 Geri Ödemesiz, %30 Geri Ödemeli)

Destek Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Kimler Başvurabilir: KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olduğu, Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutulan, Başvuru tarihi itibari ile Yurt içi Marka Tescil Belgesine sahip olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, aktif olan işletmeler yararlanabilir.

Program Adı: Tematik Proje Destek Programı

Programın Amacı: KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Tematik Proje Destek Programı başvuruya kapatılmıştır.

Program Adı: Genel Destek Programı

Programın Amacı: İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Genel Destek Programı için yeni başvuru alınmamaktadır.

 

   D- KOBİ Finansman Destekleri

Program Adı: KOBİ Finansman Destek Programı

Programın Amacı: KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

Bütçe: Üst limiti geri dönüşümsüz 1.500.000 TL, üst limiti geri dönüşümlü 3.500.000 TL

Destek Süresi: En az 12 ay, en fazla 36 ay

Kimler Başvurabilir: İşletmeler

 

 

   E- İŞGEM/TEKMER Programı

Program Adı: İŞGEM/TEKMER Programı

Programın Amacı: Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Bütçe: Destek üst limiti değişkenlik gösterir.

Destek Süresi: 5 yıl

Kimler Başvurabilir: İŞGEM için; İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler. TEKMER için; Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

 

 

   F- İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Program Adı: İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Programın Amacı: Programın amacı; Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro / küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro / küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamaktır.

Bütçe: Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL (azami) - Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL (azami)

Kimler Başvurabilir: Mikro ve küçük ölçekli işletmeler başvuruda bulunabilir.

bottom of page